blendIN solutions

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dateren van 1 oktober 2019

1. Definities

1.2 Opdrachtgever: degene die BLENDIN SOLUTIONS de opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

1.3 Offerte: een schriftelijk aanbod van BLENDIN SOLUTIONS aan een wederpartij betreffende het verrichten van werkzaamheden.

1.4 Overeenkomst: een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen BLENDIN SOLUTIONS en wederpartij tot het verrichten van werkzaamheden in de vorm van een door zowel BLENDIN SOLUTIONS als wederpartij ondertekende offerte of contract.

1.5 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van BLENDIN SOLUTIONS zoals die toepasselijk zijn op de Overeenkomst.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BLENDIN SOLUTIONS en op alle overeenkomsten die BLENDIN SOLUTIONS sluit met een Opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze schriftelijk door BLENDIN SOLUTIONS aan de Opdrachtgever zijn bevestigd.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de Opdrachtgever zijn in de relatie van BLENDIN SOLUTIONS tot de Opdrachtgever niet van toepassing, tenzij BLENDIN SOLUTIONS de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen van BLENDIN SOLUTIONS zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 De offertes van BLENDIN SOLUTIONS zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. BLENDIN SOLUTIONS is slechts aan de offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen is bevestigd.

3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1 komt de overeenkomst tussen BLENDIN SOLUTIONS en de Opdrachtgever eerst tot stand op het moment dat BLENDIN SOLUTIONS de opdracht schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. BLENDIN SOLUTIONS en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 BLENDIN SOLUTIONS zal, tenzij anders uitdrukkelijk door haar wordt aangegeven, de overeengekomen werkzaamheden door gekwalificeerde personen laten verrichten.

4.2 BLENDIN SOLUTIONS heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor vervanging van door haar ingeschakelde personen, die niet in staat zijn de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.

4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan BLENDIN SOLUTIONS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BLENDIN SOLUTIONS worden verstrekt.

4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BLENDIN SOLUTIONS zijn verstrekt, heeft BLENDIN SOLUTIONS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5 Wanneer de overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van brochures, boeken en andere zaken zal BLENDIN SOLUTIONS deze aan de Opdrachtgever toezenden. De Opdrachtgever is tevens gehouden de porto en verzendkosten hiervoor te voldoen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever dient eventuele gebreken ten aanzien van de afgeleverde brochures, handleidingen, boeken en dergelijke, binnen tien werkdagen na ontvangst daarvan bij BLENDIN SOLUTIONS te melden, bij gebreke waarvan alle eventuele rechten van de Opdrachtgever komen te vervallen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 BLENDIN SOLUTIONS zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar tevredenheid van de Opdrachtgever te verrichten. In geval van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van de zijde van BLENDIN SOLUTIONS zal BLENDIN SOLUTIONS slechts gehouden zijn tot het ter hare keuze – geheel of gedeeltelijk – kosteloos opnieuw verrichten van de overeengekomen prestatie of tot het geheel of gedeeltelijk terugbetalen of crediteren van het voor die prestatie ontvangen of in rekening gebrachte bedrag. BLENDIN SOLUTIONS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder tevens wordt begrepen kosten voor gederfde mensuren en gederfde inkomsten.

5.2 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever vervalt uiterlijk dertig werkdagen nadat de betreffende prestatie is verricht of zoveel eerder als door de wet is bepaald.

5.3 Het in 5.1 bepaalde is niet van toepassing in de gevallen waarbij de schade een gevolg is van opzet of grove schuld van BLENDIN SOLUTIONS of van de leiding van BLENDIN SOLUTIONS.

5.4 Het in 5.1 bepaalde is evenmin van toepassing in het geval dat de verzekeraar van BLENDIN SOLUTIONS gehouden is om in verband met de door de Opdrachtgever geleden schade tot uitkering over te gaan. In dat geval is de aansprakelijkheid van BLENDIN SOLUTIONS beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in verband met die schade daadwerkelijk aan of ten behoeve van de Opdrachtgever is uitgekeerd.

6. Financiën

6.1 De door BLENDIN SOLUTIONS opgegeven prijzen zijn exclusief btw.

6.2 Alle betalingen aan BLENDIN SOLUTIONS geschieden door storting of overschrijving op een door BLENDIN SOLUTIONS aan te wijzen bank- of girorekening.

6.3 De Opdrachtgever is gehouden de door BLENDIN SOLUTIONS ingediende facturen te voldoen binnen dertig dagen na ontvangst.

6.4 Indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is BLENDIN SOLUTIONS gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

6.5 Schiet de Opdrachtgever tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten. BLENDIN SOLUTIONS is bevoegd deze kosten te fixeren op vijftien procent van het verschuldigde bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan BLENDIN SOLUTIONS toekomende rechten uit de wet of deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever is verplicht alle door BLENDIN SOLUTIONS in redelijkheid gemaakte kosten, die verband houden met een gerechtelijke procedure waarbij de Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld, te vergoeden. Onder deze kosten zullen in ieder geval zijn begrepen de kosten van externe deskundigen, deurwaarders en advocaten.

6.6 Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk veertien dagen na factuurdatum schriftelijk bij BLENDIN SOLUTIONS worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.

6.7 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van BLENDIN SOLUTIONS en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens BLENDIN SOLUTIONS onmiddellijk opeisbaar zijn.

6.8 BLENDIN SOLUTIONS is gerechtigd onvoorziene prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever door te berekenen. BLENDIN SOLUTIONS is verplicht de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk omtrent deze prijsverhogingen te informeren. BLENDIN SOLUTIONS kan de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhogen, met dien verstande dat de Opdrachtgever bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien zij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

6.9 In het geval dat er tussen BLENDIN SOLUTIONS en de opdrachtnemer een verplichting tot terugbetaling is overeengekomen zal BLENDIN SOLUTIONS het verschuldigde bedrag overmaken binnen 14 dagen na de ontstane verplichting.

7. Annulering bijeenkomsten

7.1 Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een activiteit van BLENDIN SOLUTIONS, houdt dit in dat er een deelnameplaats voor u wordt vrijgehouden, er kosten worden gemaakt en dat u zich heeft verplicht de deelnamekosten voor deze activiteit te betalen.

7.2 Vanaf inschrijving geldt een bedenktijd van veertien dagen.

7.3 Bij annulering van de inschrijving tot drie weken (15 werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden geen kosten in rekening gebracht dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort.

7.4 Bij annulering van de inschrijving tussen drie en één we(e)k(en) (15 tot 5 werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit worden 50 procent annuleringskosten dan wel wordt het door u betaalde bedrag teruggestort met inhouding van 50 procent van de kosten.

7.5 Bij annulering van de inschrijving minder dan één week (5 werkdagen of minder) vóór de startdatum van de activiteit wordt het volledige bedrag aan deelnamekosten in rekening gebracht dan wel heeft u geen recht op terugbetaling van de deelnamekosten.

7.6 Wanneer u verhinderd bent om op de overeengekomen datum aan de activiteit deel te nemen, kunt u uw inschrijving laten verplaatsen naar een zelfde activiteit met een latere startdatum. Het kosteloos wijzigen van de inschrijving is mogelijk tot drie weken (15 werkdagen) vóór de startdatum van de activiteit. Kosteloze verplaatsing van deelname naar een zelfde activiteit met een latere startdatum is alleen mogelijk wanneer er voor die activiteit nog deelnameplaatsen vrij zijn. Indien aan de activiteit met de latere startdatum een hogere deelnemersprijs is verbonden, dan wordt de prijsverhoging aan u doorberekend. Bij wijziging na 15 werkdagen worden annuleringskosten in rekening gebracht zoals vermeld onder 7.1 en 7.2.

7.7 Wanneer u verhinderd bent om zelf aan de overeengekomen activiteit deel te nemen, bestaat de mogelijkheid een bij de activiteit passende vervanger in uw plaats deel te laten nemen. U dient deze vervanging uiterlijk 24 uur vóór de bijeenkomst te e-mailen naar info@blendinsolutions.nl. Vermeld in uw e-mail de naam van de activiteit, de startdatum, uw eigen naam en de naam van degene die in uw plaats zal deelnemen en zijn/haar e- mailadres. Er worden voor de vervanging geen administratiekosten in rekening gebracht.

7.8 U kunt alleen schriftelijk (per e-mail of brief) annuleren of de inschrijving wijzigen. Als datum van de annulering of wijziging geldt de datum van de poststempel of de datum van ontvangst van de e- mail. U kunt het bericht sturen aan: BLENDIN SOLUTIONS, Brasem 1, 2986 HA, Ridderkerk, email: info@blendinsolutions.nl. Vermeld in uw bericht uw naam, de naam van uw organisatie en de titel en startdatum van de activiteit waarvoor u zich heeft aangemeld.

7.9 Bij annulering/wijziging van een inschrijving voor een door BLENDIN SOLUTIONS aangeboden gratis activiteit worden geen kosten in rekening gebracht.

7.10 De Algemene voorwaarden van BLENDIN SOLUTIONS en bovenstaande aanvullende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die BLENDIN SOLUTIONS organiseert. BLENDIN SOLUTIONS gaat ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met deze voorwaarden bij inschrijving.

7.11 In de gevallen waarin BLENDIN SOLUTIONS in opdracht van de Opdrachtgever bijeenkomsten heeft georganiseerd, worden aan de Opdrachtgever bij schriftelijke annulering vijftig procent van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Er is een mogelijkheid om de bijeenkomst te verschuiven tot drie weken voor aanvang. De kosten van deze verschuiving worden bij de Opdrachtgever in rekening gebracht. Bij schriftelijke annuleringen minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de eerste bijeenkomst, wordt aan de Opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

7.12 Bij overeenkomsten zijnde geen bijeenkomst van de door BLENDIN SOLUTIONS bij de opdrachtgever georganiseerde bijeenkomst gelden de volgende annuleringsvoorwaarden. Bij annulering meer dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 25% van de door BLENDIN SOLUTIONS geoffreerde prijs. Bij annulering 15 tot en met 30 dagen voor aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 50% van de door BLENDIN SOLUTIONS geoffreerde prijs. Bij annulering binnen 15 dagen voor aanvangsdatum van de betreffende opdracht, 100% van de door BLENDIN SOLUTIONS geoffreerde prijs.

8. Intellectueel eigendom

8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 behoudt BLENDIN SOLUTIONS zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle copyright berust bij, BLENDIN SOLUTIONS niets mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van BLENDIN SOLUTIONS .

9. Overdracht van rechten en verplichtingen

9.1 De Opdrachtgever mag haar rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst of nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BLENDIN SOLUTIONS . Aan deze toestemming kan BLENDIN SOLUTIONS voorwaarden verbinden. Overdrachten, in strijd met het hierboven bepaalde, zijn nietig.

10. Overmacht

10.1 BLENDIN SOLUTIONS is niet aansprakelijk voor het niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden de verplichtingen van BLENDIN SOLUTIONS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.2 Indien BLENDIN SOLUTIONS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

10.3 Van overmacht van BLENDIN SOLUTIONS is onder meer sprake in geval van stakingen, ziekte van door haar ingeschakeld personeel of ziekte van door haar ingeschakelde derden, gebrek aan materialen, stagnatie bij haar toeleveranciers en niet nakoming van haar verplichtingen door derden, zoals – maar niet beperkt tot – door haar aangezochte inleiders.

11. Geheimhouding

11.1 Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het de Opdrachtgever slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van BLENDIN SOLUTIONS en de hierbij verstrekte documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

11.2 Tenzij anders schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, is het BLENDIN SOLUTIONS slechts toegestaan om de resultaten van de dienstverlening van BLENDIN SOLUTIONS en de hierbij verkregen documentatie, aan te wenden voor de uitoefening van haar eigen activiteiten. Het is BLENDIN SOLUTIONS niet toegestaan om, anders dan ten behoeve van dit eigen gebruik, aan derden inzage in deze resultaten of documentatie te geven of deze geheel of gedeeltelijk aan derden te verstrekken.

11.3 Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor BLENDIN SOLUTIONS en zijn medewerkers.

11.4 De Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde documenten, programmatuur, apparatuur, publicaties of andere zaken vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van BLENDIN SOLUTIONS bevatten. De Opdrachtgever verbindt zich deze zaken geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke

toestemming van BLENDIN SOLUTIONS en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Opdrachtgever die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.

11.5 In geval van overtreding door de Opdrachtgever van het bepaalde in lid 1 van dit artikel verbeurt de Opdrachtgever ten behoeve van BLENDIN SOLUTIONS een onmiddellijk opeisbare boete groot € 5.000,- per overtreding, alsmede € 500,- voor iedere dag dat de overtreding na schriftelijke kennisgeving van BLENDIN SOLUTIONS ter zake voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot vergoeding van de door BLENDIN SOLUTIONS geleden schade.

12. Wijzigingen

12.1 In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet of indien wijzigingen noodzakelijk zijn, wordt ter zake overleg gepleegd tussen BLENDIN SOLUTIONS en de Opdrachtgever. Indien partijen overeenstemming bereiken over een aanvulling of wijziging van de overeenkomst, zal een dergelijke aanvulling of wijziging schriftelijk in een door partijen te ondertekenen document worden vastgelegd.

12.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BLENDIN SOLUTIONS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen, evenals van de eventuele financiële en kwalitatieve gevolgen van de aanvulling of wijziging.

12.3 BLENDIN SOLUTIONS heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met dien verstande dat de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van haar beroep of bedrijf bevoegd is de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een wezenlijke wijziging of aanvulling van de overeenkomst. Indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die voor rekening komen van BLENDIN SOLUTIONS , zullen aan de Opdrachtgever geen meerkosten in rekening worden gebracht.

13. Niet nakoming

13.1 Indien de Opdrachtgever één van haar verplichtingen jegens BLENDIN SOLUTIONS niet nakomt of BLENDIN SOLUTIONS vreest dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen en de Opdrachtgever niet in staat is om op een eerste verzoek van BLENDIN SOLUTIONS adequate zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen te stellen, of er beslag wordt gelegd op zaken van de Opdrachtgever, of de Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest, dan heeft BLENDIN SOLUTIONS het recht (verdere) uitvoering van alle met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten op te schorten, dan wel deze overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BLENDIN SOLUTIONS op schadevergoeding.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1 Alle door BLENDIN SOLUTIONS geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de Opdrachtgever alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door BLENDIN SOLUTIONS aan de Opdrachtgever

krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en betreffende de krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten volledig heeft voldaan.

15. Klachten

15.1 Opdrachtgevers die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van BLENDIN SOLUTIONS kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden bij de kwaliteitsmanager via n.vantwout@blendinsolutions.nl of via het contactformulier op de website.

15.2 De Opdrachtgever ontvangt binnen vijf werkdagen na ontvangst van zijn klacht een ontvangstbevestiging en informatie over de wijze waarop zijn klacht zal worden afgehandeld.

15.3 Alle informatie over de klacht en de afhandeling zullen door indiener en BLENDIN SOLUTIONS vertrouwelijk worden behandeld.

16. Geschillen

16.1 Iedere overeenkomst tussen een Opdrachtgever en BLENDIN SOLUTIONS wordt beheerst door Nederlands recht.

16.2 Geschillen die ontstaan bij de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en BLENDIN SOLUTIONS, zullen zo mogelijk in onderling overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien geen oplossing kan worden bereikt, zal een geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam.

16.3 Er is sprake van een geschil indien één der partijen dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft kenbaar gemaakt.